(příloha potvrzení objednávky)

I. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky doplňují ve smyslu ustanovení par. 1751 Občanského Zákoníku (zákon 89/2012 Sb., (dále
OZ) kupní smlouvu o úpravu vzájemných práv a povinností při prodeji zboží. Výslovná ujednání stran mají před VOP přednost,
platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v potvrzené objednávce jinak.
1.2 Potvrzená objednávka prodávajícím a kupujícím slouží současně jako zjednodušení kupní smlouva.

2. Předmět smlouvy:
2.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v potvrzené objednávce – zjednodušené kupní smlouvě. Součástí
dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
2.2 Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v potvrzení objednávky. Množství zboží je pevně stanoveno
v potvrzené objednávce.

3. Přechod vlastnictví:
3.1 Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle potvrzené objednávky.

4. Cena a platební podmínky
4.1 Cena plnění je stanovena dle ceníku FTB v potvrzené objednávce – zjednodušené kupní smlouvě, či KS.
4.2 Splatnost faktury za zboží činí l4 dní, není-li v potvrzené objednávce – zjednodušené kupní smlouvě stanoveno jinak.
4.3 V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení až do
zaplacení, není-li stanoveno jinak. Při prodlení delším jak 30 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
4.4 Pokud je kupující v prodlení se zaplacením předchozích dodávek zboží nebo je novým zákazníkem bez historie plateb, je
prodávající oprávněn požadovat platbu předem.

5. Termín a místo dodání
5.1 Termín i místo dodání zboží je uveden v potvrzené objednávce – zjednodušené kupní smlouvě. Částečné dodávky mohou být
uskutečněny pouze s výslovným souhlasem kupujícího.
5.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je určení druhu a způsobu přepravy zboží právem kupujícího a zajištění přepravy
jeho povinností.
5.3. Cena za dopravu a balné je účtována dle aktuálních rozměrů, hmotnosti a dalších požadavků. Cena za dopravu není součástí
ceny zboží nebo ceny zboží v nabídkách (výchozí způsob dopravy je EXW).

6. Přechod rizika, balení, odpovědnost za vady
6.1 Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.
6.2 Dodávané zboží je prodávajícím baleno dle rozměrů, hmotnosti a počtu kusů do vhodného obalu, aby při přepravě nebyla
porušena jeho úplnost a jakost.
6.3 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí platnými předpisy OZ.
6.4 Dodávka zboží a závazek prodávajícího je splněn odevzdáním zboží a jeho příslušenství kupujícímu nebo prvnímu dopravci.

7. Záruka
7.1 Záruční podmínky se řeší dle příslušných paragrafů OZ v nejbližším čase. Prodávající ručí za kvalitu zboží po dobu 6měsíční
záruční lhůty, není-li v potvrzení objednávky či smlouvě uvedena doba delší.
7.2 Podmínkou je dodržování předpisů při skladování a nakládání se zbožím.

8. Reklamace
8.1 Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího písemně vyplněním reklamačního zápisu.
8.2 Kupující je povinen si při přejímce zboží prohlédnout a v případě zjevné vady zboží (druh a množství) ihned reklamovat.
8.3 Vady skryté lze reklamovat písemně nejpozději do 15 dnů od doby, kdy je kupující zjistil. Než prodávající prověří oprávněnost
reklamace, není kupující oprávněn se zbožím disponovat.
8.4 V případě uznání reklamace je zboží opraveno nebo vyměněno za nové.
8.5 Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození.
8.6 Reklamaci nelze uplatnit, pokud vady zboží vznikly v důsledku nedodržení podmínek skladování, použitím v rozporu
s technickými parametry nebo neodborným zacházením či úpravou.

9. Vrácení zboží
9.1 Zboží odebrané kupujícím lze vrátit pouze s předchozím souhlasem prodávajícího, a to do 30 dnů po jeho odebrání, v
původním nepoškozeném obalu a pouze za předpokladu, že zboží nebylo použito. V případě vrácení zboží po uplynutí 30 dnů
od jeho odebrání má prodávající právo snížit cenu zboží o 20 %.
9.2 Zboží dodané na základě speciálního požadavku kupujícího nebo zboží nad rámec běžného sortimentu prodávajícího nelze
vrátit.

10. Servisní podmínky
Servisní podmínky jsou řešeny v samostatné směrnici.


II. Závěrečná a ostatní ujednání

1. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy uhradí kupující prodávajícímu 30 % z hodnoty objednaného
zboží, u zboží individuální povahy se specifickým použitím pak 100 % z hodnoty objednaného zboží.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními o kupní smlouvě.

 

Všeobecné smluvní podmínky FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o., vydáno 1.12.2017, revize 1.12.2022.